TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 08

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 08 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2 điểm) Cho biết số Fibinacci F11 = 89 và F12 = 144 a) Hãy tính F16 = ?. Viết công thức dãy số Fibonacci b) Viết một thủ tục không đệ quy (dùng phép lặp) để tính và in ra n số Fibonacci đầu tiêu? Câu 2( 5 điểm ) Giả sử ta cần quản lý một danh sách học sinh, mỗi học sinh gồm những thông tin sau: Họ tên, Lớp, Điểm tổng kết . Hãy viết dạng cài đặt danh sách trên bằng mảng. Với cách cài đặt này, viết chương trình con tương ứng với các yêu cầu sau: 1) Nhập danh sách gồm n sinh viên 2) Thêm vào danh sách một sinh viên mới có thông tin như sau vào vị trí thứ k: Họ tên: Nguyen Van An Lớp: TH2B DiêmTK: 3) Sắp xếp học sinh theo từng lớp (trường lớp tăng dần) 4) In ra danh sách các học sinh theo từng lớp 5) Loại bỏ khỏi danh sách tất cả các sinh viên có điểm tổng kết <5 ( n, k là một số nguyên dương nhập từ bàn phím) Câu 3( 1 điểm ) Với các yêu cầu cụ thể của bài toán quản lý danh sách ở câu 2.; Anh ( Chị ) hãy nêu ưu và nhược điểm của cách cài đặt danh sách đã trình bày, đề xuất cách cài đặt khác hiệu quả hơn. Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    4    0    13-08-2020
325    4    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
4    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0