TAILIEUCHUNG - Chương 8: Phương trình lượng giác không mẫu mực

Tài liệu tham khảo về phương trình lượng giác không mẫu mực | nỉin _y CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIAC không mAu MƯC Trường hờp 1 TONG HAI Số KHÔNG Am Ap dung Nếu A 0 A B 0 1 A B 0 thì A B 0 Bài 156 Giai phương trình 4cos2 x 3tg2x - 4 3 cos x 2 3tgx 4 0 Ta co 2cosx -43 V3tgx 1 0 V3 cosx 2 1 tgx -T3 x n k2n k G ũ 6 1 K -ì n x - 77 k2n k e 6 Bài 157 Giai phương trình 2x V1 - cos 3x 1 0 Ta co 4cos4x 1 cos4x 1 41 - cos3x 0 4 cos2 4x 4 cos 4x 1 V1 - cos 3x 0 2cos 4x 1 2 a Ĩ - cos 3x 0 L _ 1 cos 4x - 2 cos 3x 1 cos 4x 1 2 3x k2n k e 1 cos 4x x k2n -3- ĩ 2 k e co 3 đầu ngon cung í 1 cos4x - 2 2n Q_ u. 2n . _ x - - m2n hay x m2n hay x - m2n m e L 3 3 . 2n . x - m2n m e 3 ta nhận k 1 và loại k 0 Bài 158 Giai phương trình 2 sin 3x í - 3 - 3 2 - sin x - cos3xsin x sin3xcos x sinxsin 3x 3sin4x y Ta co cos 3x. sin3 3x sin 3x. cos3 x 4 cos3 x - 3 cos x sin3 x 3 sin x - 4 sin3 x cos3 x -3 cos x sin3 x 3 sin x cos3 x 3 sin x cos x cos2 x - sin2 x -- sin 2x. cos 2x sin 4x 2 4 Vậy sin2 x sin2 3x sin x sin2 3x va sin 4x 0 4 1 . 2 o . Y . 4 -sin23x - sinx 1 - sin4 3x sin2 3x 0vậ sin4x 0 2 4 4 1 . . Y 1 . . 2 . 4 sin2 3x - sin x 1 sin2 3x 1 - sin2 3x 0 va sin 4x 0 2 4 7 H 1 2 .1 2 4sin23x - sinx 1 4- sin2 6x 0va sin4x 0 2 16 sin 4x 0 1 jn2qv_eỉnv 1 sin 3x sin x 2 sin 3x 0 V cos 3x 0 sin 4x 0 sin 3x 0 sin4x 0 1 V sin x 2 sin x 0 VN sin 3x 1 sin4x 0 -1 sin x 2 3sin x - 4 sin3 x 1 sin 4x 0 4 . 1 Sin x 2 sin 4x 0 x n k2n V 5 k2n k e l 6 6 x k2n V x n k2n k e 6 6 Trường hơp 2 Nếu Phương phập đốì lập í A M B À 2 4 thì A B M A B Bậi 159 Giải phương trình sin4 x - cos4 x sinx cosx Ta co sin2 x - cos2 x sin x cos x - cos 2x sin x cos x cos 2x 0 4 cos2 2x 1 2 sinx cosx cos2x 0 fcos2x 0 . - sin2 2x 2 sin 2x sin 2x 0 cos 2x 1 cos 2x -1 x n kn k e 2 Cach khac Ta có sin4 Do đó x - cos4 x sin4 x sin x sin x cos x cosx 0 n 4 4 I . . cosx 0 x kn k e sin x sin x 2 Bậi 160 Giai phương trình cos 2x - cos 4x 2 6 2 sin 3x Ta có o 4sin2 x 6 2sin3x Do sin2 3x 1 va sin2 x 1 nến 4sin2 3xsin2 x 4 Do sin 3x -1 nến 6 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN