TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 4

Sách được viết thành hai phần: Phần I. Bón phân hợp lý cho cây trồng. Phân này trình bày những nguyên tắc, những điều cần chú ý và một số công việc cần làm để thực hiện việc bón phân hợp lý. | Vi sinh vật hoà tan lân Cây chỉ có thể hút đtrợc lân từ đất dưới dạng hoà tan trong dnng dịch đất Vì vậy lân ở dạng khó tan trong đất thì cây khóng hút được. Điều này giải thích tại sao có nhiều loại đảì như đâì đò ba dan đất đen . hàm lượng lân trong đất khá cao nhưng City không hút được vì lân ở dưới dạng khó hoà tan. Trong đất thường tón tại một nhóm vi sinh vật có khả năng hoà tan lân. Nhóm vi sinh vật này được các nhà khoa học đặt tên cho là nhóm HTL hoà tan lân các nước nói tiếng Anh đặt tên cho nhóm này là PSM- phosphate solubilizing microorganisms . Nhóm hoà tan lân bao gồm Aspergillus niger một số loài thuộc các chi vi khuẩn Pseudomonas Bacillus Micrococcus. Nhóm vi sinh vật này dễ dàng nuôi cấy trên môi trường nhân tạo. Nhiều nơi người ta đã đem trộn sinh khối hoặc bào tử các loài vi sinh vật hoà tan lân sau khi nuôi cấy và nhân lẽn trong phòng thí nghiệm với bột phosphorit hoặc apatit rồi bón cho cây. Sừ dụng các chế phẩm vi sinh vật HTL dem lại hiêu quả cào ở những vùng đất trồng cây bị thiếu lân. Một số loại vi sinh vật sống cộng sinh trẽn rễ cày có khà riãng hút lân để cung cấp cho cây. Trong số này đáng kể là loài VA mycorrhiza. Loài này có thể hoà tan phosphat sắt trong dất để cung cấp lân cho cây. Ngoài ra loài này còn có khả năng huy động các nguyên tố Cu Zn Fe. cho cây trồng. Nhiều nơi người ta sử sụng VA mycorrhiza đã làm tăng năng suất cam chanh táo cà phẽ. Nuôi cấy VA mycorrhiza trên môi trường nhân tạo rất khó. Vì vây hiện nay các chế phẩm có chứa VA mycorrhiza chi có bán rất hạn chế trên thị trường phân bón Mỹ. Iteir 53 Những năm gần đây trên thị trường phân bón ở một sô nướ có bán chế phẩm Phospho - bacterin trong có chứa vi khuẩn gi phóng lân dễ tiỀu từ các chất hữu cơ. V7 sinh vật kích thích tăng trường cây Gổm một nhóm nhiề loài vi sinh vật khác nhau trong dó có vi khuẩn nấm xạ khuẩ . Nhóm này được các nhà khoa học phán lập ra từ tập đoà vi sinh vật đất. Người ta sử dụng những chế phẩm gổm tập đoàn vi sinh ví được chọn lọc dể phun

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    13-08-2020
13    3    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
9    5    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
179    5    0    13-08-2020
14    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN