TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 07

Tài liệu tham khảo về đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 1 điểm) Nêu khái niệm đệ quy, giải thuật đệ quy, Cho ví dụ về một giải thuật đệ quy? Câu 2( 3 điểm ) Hàm Ackermann là hàm hai đối số với giá trị của đối số là số nguyên không âm. Nó được định nghĩa như sau: Acker(m,n) = a) Hãy xác định xem ở đây “tiêu chuẩn gốc” (ứng với trường hợp suy biến) là gì? b) Hãy tính Acker(1, 3), giải thích tại sao? . c) Viết giải thuật để tính giá trị Acker(n,m), với m, n là các số nguyên được nhập từ bàn phím Câu 3( 4 điểm ) Học sinh khối 12 dự thi hết học kỳ các môn: toán, lý, hóa, ngoại ngữ. Mỗi thí sinh cần quản lý các thông tin Số báo danh, họ tên, lớp 1. Hãy sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để lưu trữ các thông tin của các thí sinh dự thi. Viết dạng cài đặt tương ứng của cấu trúc trên 2. Xây dựng các chương trình con thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nhập thông tin về các thí sinh dự thi (điều kiện dừng là nhập SBD = rỗng) - Hiển thị các thí sinh dự thi theo lớp - Loại bỏ các thí sinh có điểm trung bình < 5 ra khỏi danh sách (điểm trung bình = (toan+ly+hoa+ngoaingu)/4) - Tìm kiếm thí sinh theo số báo danh nhập vào Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN