TAILIEUCHUNG - Chương 8: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Tham khảo tài liệu 'chương 8: phương trình vi phân đạo hàm riêng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 8 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG 1. MỞ ĐẦU 1. Khái niệm chung Partial Differential Equation PDE Toolbox cung cấp một môi trường mạnh và mềm mại để nghiên và giải các phương trình vi phân đạo hàm riêng trong mặt phẳng. Dạng phương trình cơ bản của PDE Toolbox là -V. cVu au f trong miền Q Các phương trình được rời rạc hoá bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM . Các đổi tượng trong PDE cung cấp công cụ để xác định bài toán PDE nghĩa là xác định vùng 2D các điều kiện biên và các hệ sổ PDE. giải bằng phương pháp sổ các bài toán nghĩa là tạo ra lưới không có cấu trúc rời rạc hoá phương trình và tìm nghiệm xấp xỉ. hiển thị kết quả 2. Sử dụng GUI a. GUI PDE Toolbox có một bộ giao diện đồ hoạ người dùng graphical user interface GUI bao gồ m các khiá cạnh của quá trình tìm nghiệm của PDE. Để kích hoạt nó ta nhập lệnh pdetool tại cửa sổ lệnh của MATLAB. Trên cửa sổ GUI có các menu và các icon. Ta dùng các menu hay icon này để thực hiện các nhiệm vụ nhất định. b. Các menu Có một sổ menu sau đây trên cửa sổ GUI File Từ menu này ta có thể Open và Save mô hình dưới dạng M-file. Ta có thể in đồ thị và thoát khỏi GUI. Edit Từ menu này ta có thể cắt dán xoá copy các đổi tượng và chọn tất cả các đổi tượng. Options Menu này chứa các tuỳ chọn cũng như các thay đổi trên trục x. Draw Từ menu này ta có thể chọn các đổi tương cơ bản để vẽ. Boundary Menu này dùng để nhập các điều kiện biên cho các vùng. PDE Menu này cung cấp các hộp thoại để mô tả PDE và xuất các hệ sổ của nó vào vùng làm việc. Mesh Ta dùng menu này để tạo ra lưới và thay đổi các tam giác. Solve Ta chọn menu này để giải các phương trình PDE. Plot Từ menu này ta vẽ nghiệm. 154 Window Chọn cửa sổ làm việc Help Hiển thị cửa sổ trợ giúp. c. Thanh công cụ Thanh công cụ có dạng như hình vẽ d. Các GUI mode Quá trình giải PDE gồm các bước sau xác định vùng 2-D xác định điều kiện biên xác định PDE tạo lưới tam giác giải PDE vẽ nghiệm và các thuộc tính vật lí pdetool GUI được thiết kê theo cách tương tự. Ta làm việc trong 6

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0