TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 3

"Cẩm nang phân bón" là cuốn sách nhỏ được viết dưới dạng phổ thông, với mục đích khiêm tốn là cung cấp một số kiến thức cơ bản giúp nông dân có thêm hiểu biết để sử dụng phân bón tiết kiệm đạt hiệu quả cao về kinh tế cũng như về xã hội. | số trên đảy ta chọn số chẵn thấp nhất của 3 tỷ số đó là số Tính sô phân hỗn hợp cần có là 100 kg X 2 200 kg phân amôphotka 16 16 8. Như vậy ta cung câ p cho lúa được 32 32 16. So với công thức định bón còn thiếu. Sô phân còn cần thiết sử dụng phân đơn để bổ su vào. N còn thiếu 60 kg - 32 kg 28 kg P2O5 còn thiếu 40 - 32 K2O còn thiếu 30-16 28x100 -8 kg 14 kg. Nêu sứ dụng urê thì cần có 46 1A 8x100 Dùng supe lân thi cấn có -X. 14x100 Dùng Clorua kali thì cán có 60 60 kg urê. 40 kg supe lân. 23kg Clorưa ka Tính hợp lý trong sử dụng phân bón được thể hiện ở hi quả của phân bón. Hiệu quả này được biểu hiện trên 3 mặt hi quả kinh tế hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường. Đánh giá hiệu quà kinh tế của phân bón người ta thười dùng 2 chỉ tiêu lãi ròng và lãi suất. . Lãi ròng LR giá trị của phần nông sản tăng lên. do tác dụi của phân bón trừ đi sớ tiền chi phí để mua phân bón và trả CÔI cho người bón phân. LR TN-CP TN - thu nhập. CP - chi phí. 36 Thực tế bón phân ở nước ta cho tháy lãi ròng của người nông dân đạt vào khoảng 50 sô tiền bỏ ra để mua và sử dụng phân bón. Lãi suất LS là thương sô giữa tiền thu nhập tăng lẽn do phân bón TN với sõ tiền bỏ ra đề mua phán bón CP . CP Thực tế sản xuất cho thấy muốn bón phân có lãi lãi suất phải đạt cao hơn 2. Hiệu quả kinh tê của phân bón trong nhiều trường hợp không chi phát huy ngay trong vụ sản xuất đó mà nhiểu lúc còn có những tác dụng tốt đối với các loại cây trồng ở vụ tiếp sau. Đặc biệt là các loại phân hữu cơ phân hoá học có tác động tốt lên tập đoàn vi sinh vật đất làm tăng hoạt động của nhóm vi sinh vặt có ích. Vì vậy khi tính toán hiệu quà kinh tê của phản bón cần có cách nhìn bao quát hơn. Hiệu quả xã hội của phân bón cho đến nay chưa được nông dân chú ý đến. Bón phân cho lúa nhiều khi mang lại hiệu quả kinh tê không cao so với bón phân cho rau hoa cây ãn quả. Tuy vậy lúa là cây lương thực có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an toàn lương thực gìn giữ ổn định cuộc sống của nhân dân. cho nên bón phân cho lúa mang lại

TÀI LIỆU LIÊN QUAN