TAILIEUCHUNG - Chương 7: Power system blockset

Tài liệu tham khảo về Power system blockset | CHƯƠNG 7 POWER SYSTEM BLOCKSET 1. KHÁI NIỆM CHUNG Power System Blockset được thiết kê để cung cấp cho chúng ta công cụ hiệu quả và tiện lợi để mô phỏng nhanh và dễ các mạch điện các hệ thong điện. Thư viện của nó chứa các phần tử cơ bản của mạch điện như máy biến áp đường dây các máy điện và các thiết bị điện tử công suất. Giao diện đồ hoạ cung cấp các thành phần của hệ thong điện. Các thành phần này dược lưu trong thư viện powerlib. Để mở thư viện này từ cửa sổ MATLAB ta đánh lệnh powerlib. Khi này MATLAB mở một cửa sổ chứa các khối hệ thống con khác nhau. Các hệ thong con này bao gồm Electrical Sources Elements Power Electronics Machines Connectors Measuremets Extras Demos Ta có thể mở các hệ thống con này để tạo ra các cửa sổ chứa các khối mà ta cầ n copy vào mô hình. Mỗi một thành phần được biểu diễn bằng một icon đặc biệt. 2. MÔ HÌNH HOÁ MỘT MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN Power System Blockset cho phép ta xây dựng và mô phỏng một mạch điện chứa các phần tử tuyến tính cũng như phi tuyến. Ta xét một mạch điện như hình vẽ R e 314n 10 V 1 1 R 10Q bĩ L 01 H E pL C 100pF Để mô phỏng mạch điện này ta dùng các khổì C nguồ n điện trở điện kháng điện dung và dụng cụ đo. Để đo điện áp ta dùng khối Vmet. Nó cho trị sổ tức thời của điện áp. Để thấy đươc giá trị hiệu dụng ta dùng khối RMS. Các bước thực hiện như sau Từ menu File của cửa sổ powerlib chọn New rồ i chọn Model sẽ chứa 143 mạch điện đầu tiên của ta và gọi là ct7_1 Mở thư viện Electrical Sources để copy AC Voltage Source Block vào cửa sổ ct7_1 Mở hộp thoại AC Voltage Source Block bằng cách nhấp đúp lên nó để nhập vào biên độ phase và tầ n sô theo các giá trị đã cho trong sơ đồ. Chú ý là biên độ là giá trị max của điện áp. Do khôi điện trở không có nên copy khôi Series RLC Branch và đặt giá trị điện trở như đã cho và đặt L là vô cùng và C là zero. Thực hiện tương tự với phầ n tử L và C. Lấy khôi đo điện áp trong hệ thống con Measurement Để xem điện áp dùng khôi Scope của Simulink chuẩn. Mở Simulink và copy khôl .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    12-08-2020
22    4    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
188    6    0    12-08-2020
26    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN