TAILIEUCHUNG - Abel và định lý lớn của ông (Tiếp theo kỳ trước)

Đối với mỗi số tự nhiên n lớn hơn bốn không thể tìm được công thức biểu diễn nghiệm của mọi phương trình bậc n thông qua các hệ số của nó sử dụng căn thức và các phép toán số học. | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp