TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1561/QĐ-TTg

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho các tỉnh thuộc miền Trung và Tây Nguyên để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 5 6 QĐ-TTg Hà Nội ngày Ớ2L. thảng 10 năm 2009 CÔNG TH Tin ơ QUYẾT ĐỊNH CỐNG THÔ TIN inh phí gạo cho các tỉnh thuộc miền Trung CÕNG ỴÁìr Nguyên để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 THŨ TƯÓNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trùng ương và ủy ban nhân dâri các tỉnh thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 9 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Trích 460 0 tỷ đồng bốn trăm sáu mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 xuất cấp không thu tiền tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 thực hiện cứu đói cho dân hỗ trợ dân sinh mua giống khôi phục sản xuất khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học trạm y tế thủy lợi giao thông và vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh . Phân bổ cụ thể cho các tỉnh thành phố Quảng Bình 20 0 tỷ đồng và 500 tấn gạo Quảng Trị 40 0 tỷ đồng và 900 tấn gạo Thừa Thiên Huế 60 0 tỷ đồng và 500 tấn gạo Đà Nằng 40 0 tỷ đồng và 200 tấn gạo Quảng Nam 100 0 tỷ đồng và tấn gạo Quảng Ngãi 80 0 tỷ đồng và tấn gạo Bình Định 20 0 tỷ đồng và tấn gạo Kon Tum 100 0 tỷ đồng và tấn gạo. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý phân bổ và sử dụng số gạo kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão lũ. 2 i Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng Tài chính Nông nghiệp và Phát triận nông thôn Lao động-Thương binh và Xã hội Kế hoạch và Đầu tư Trương ban Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Chu tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nang Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    3    0    10-08-2020
71    10    1    10-08-2020
75    8    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
44    3    0    10-08-2020
34    4    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0