TAILIEUCHUNG - Đồ án bê tông cốt thép

Là tải trọng bản thân sàn( tải trọng các lớp cấu tạo nên sàn) bao gồm tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán. Để tính cốt thép sàn ta lấy tải trọng tính toán Tổng tải trọng tiêu chuẩn : Tổng tải trọng tính toán : | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
122    6    0    10-08-2020
401    4    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
11    4    0    10-08-2020
12    8    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN