TAILIEUCHUNG - Chương 6: Phương trình đẳng cấp

Tài liệu tham khảo về phương trình đẳng cấp | CHƯƠNG VI PHƯƠNG TRÌNH ĐANG CAP asin2 u b sinu cos u ccos2 u d Cảch giải Tìm nghiệm u n kn luc đo cosu 0 và sinu 1 2 Chià hài vế phương trình cho cos2 u 0 tà được phương trình àtg2u btgu c d 1 tg2u Đặt t tgu ta co phương trình à - d t2 bt c - d 0 Giai phương trình tìm được t tgu Bải 127 Giai phương trình cos2 x -Vã sin 2x 1 sin2 x Vì cosx 0 khổng la nghiệm nen Chia hai vế cua cho cos2 0 ta được 1 - 2Vãtgx 1 tg2x tg2x Đạt t tgx ta cổ phương trình 2t2 2Vãt 0 t 0 V t 3 Vậy tgx 0 hày tgx -Vã x kn hày x - n kn k e 3 Bải 128 Giai phương trình cos3 x - 4 sin3 x - 3 cos x sin2 x sin x 0 . . n Khi x 7 kn thì cos x 0 và sin x 1 2 thì vổ nghiệm Do cosx 0 khổng la nghiệm nện chia hai vế cua cho cos3x ta co o 1 - 4tg3x - 3tg2x tgx 1 tg2x 0 3tg3x 3tg2x - tgx - 1 0 tgx 1 ãtg2x - 1 0 . Vã tgx -1 V tgx -y- x - n kn V x n kn k e 4 6 Bài 129 Giải phương trình 3cos4 x - 4 sin2 x cos2 x sin4 x 0 Do cosx 0 khổng là nghiệm nen chià hài vế củà cho cos4 x 0 Tà cổ 3 - 4tg2x tg4x 0 tg2x 1V tg2x 3 í n 1 í n tgx 1 tg I ỹ 1 V tgx tg 1 2 1 4 J 1 3 x -7 kn V x 7 kn k e 4 3 Bai 130 Giài phương trình sin2x 2tgx 3 Chià hài vế củà cho cos2 x 0 tà được 2sinxcosx 2tgx 3 223 tz cos x cos x cos x 2tgx 2tgx 1 tg2x 3 1 tg2x t tgx 2t3 - 3t2 4t - 3 0 t tgx tgx 1 - t 3 0 x kn k e 4 Bai 131 Giài phương trình sin x sin 2x sin 3x 6 cos3 x o 2 sin2 x cos x 3 sin x - 4 sin3 x 6 cos3 x Khi cosx 0 sinx 1 thì vo nghiệm Chià hài vế phương trình cho cos3 x 0 tà được 2sin2x 3sinx 1 . sin3 x _ 2 _ 2 4 3 6 cos x cosx cos x cos x 2tg2x 3tgx 1 tg2x - 4tg3x 6 tg3x - 2tg2x - 3tgx 6 0 tgx - 2 tg2x - 3 0 tgx 2 tga V tgx V3 n x a kn V x 7 kn k e với tga 2 3 Bai 132 Để thi tuyển sinh Đại học khôi A năm 2003 Giai phương trình 1 cos2x . 2 1 . o cot gx - 1 - sin x - sin 2x 1 tgx 2 v Điểu kiện sin2x 0 và tgx -1 cos2x cos2 x - sin2 x cosx cos2x - sin2 x Tă cô - ---------- -- -----1 ------------ 1 tgx 1 sinx cos x sin x cos x cos x cos x - sin x do tgx -1 nên sin x cos x 0 . cos x 1 í_2 _ 2 1 Dô đô 1 cos x - sinxcosx sin x - sin

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    5    0    12-08-2020
6    5    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
5    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0