TAILIEUCHUNG - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Tài liệu tham khảo mãu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm. ĐƠ N ĐỀ NGH Ị C Ấ P GI Ấ Y PHÉP HO Ạ T ĐỘ NG BB Ế N TH Ủ Y N ỘI ĐỊA Kính gửi 1 . Tên tổ chức cá nhân 3 . Địa chỉ 4 . Số điện thoại .Số FAX. Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 2 . Vị trí bến 5 từ km km thứ. Trên bờ phải hay trái .sông kênh . Thuộc xã phường . huyện quận . Tỉnh thành phố . Bến thuộc loại 6 . Bến được sử dụng để 7 . Phạm vi vùng nước sử dụng 8 - Chiều dài .mét dọc theo bờ - Chiều từ mép bờ trở ra. Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước 9 Thời hạn xin hoạt động từ ngày. đến ngày. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan. Người làm đơn Ký .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN