TAILIEUCHUNG - Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bằng biểu thức:y=ax+b, trong đó a,b là hằng số vói a#0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN