TAILIEUCHUNG - Đại cương về hàm số

Hàm số f xác định trên P là một quy tắc đặt tương ứng mỗi số x thuộc P với một số, kí hiệu là f(x): số f(x) đó gọi là giá trị của hàm số f tại x. Tập P gọi là tập xác định (hay miền xác định), x gọi là biến số hay đối số của hàm số f. Nếu không có giải thích gì thêm thì tập xác định của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho giá trị của biểu thức f(x) được xác định.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
404    5    0    12-08-2020
146    7    0    12-08-2020