TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng, nối với đường thuỷ nội địa quốc gia trong trường hợp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng, nối với đường thuỷ nội địa quốc gia trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia trong trường hợp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đồng Thông tư số 47 2005 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội Nộp hồ 1. địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực nơi sơ có bến hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường Giải thuỷ nội địa khu vực hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt quyết Nam tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Ho so Thanh phan ho so 1. Don de nghi cap lai Giay phep hoat dong ben thuy noi dia. So bo ho so 01 Yeu cau Yeu cau hoac dieu kien de thuc hien TTHC Noi dung Van ban qui dinh Neu cac chi tieu trong Giay phep hoat dong ben thuy noi dia khong thay doi thi trong don de nghi ghi ro tinh trang ben khong thay doi so voi Quyet dinh so ho so da gui lan hop cac chi tieu 1. 07 2005 QD- noi tren co thay doi thi Don de nghi cap phep lai BGTV. ghi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN