TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1531/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (IEYI - 2010) | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 1531 OĐ-TTg CỐNG THÔNG TIN DIỆN TỬ CHÍNH PHỦ Ngày. năm . Kính chuyên . Hà Nội ngày 23 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam IEYI - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tại tờ trình số 697 LHH ngày 15 tháng 5 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam IEYI - 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam gọi tắt là IEYI - 2010 với các nội dung chính sau đây 1. Mục đích - Khơi dậy tiềm năng khuyến khích các hoạt động sáng tạo thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học công nghệ trong thanh thiếu niên Việt Nam và hướng hoạt động của thanh thiếu niên vào thực hiện các công việc xã hội - Tạo cơ hội cho thanh thiếu niên Việt Nam học tập trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ với bạn bè quốc tế - Tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các tài năng trẻ của Việt Nam và các nước nâng cao hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hoà bình thân thiện và hội nhập quốc tế góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 2. Yêu cầu - Thực hiện đúng Quy chế của Hiệp hội sáng tạo trẻ quốc tế và luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 - Huy động sự phối hợp tham gia của các cơ quan đoàn thể tổ chức địa phương trong cả nước và sự đóng góp của các nước tham dự điều hành các hoạt động của IEYI - 2010 khoa học tiết kiệm an toàn và hiệu quả - Tăng cường tình hữu nghị thể hiện lòng mến khách tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. 3. Đối tượng dự thi Đối tượng tham dự IEYI - 2010 là thanh thiếu niên Việt Nam và các nước từ 6 đến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
4    3    0    13-08-2020
31    5    0    13-08-2020
18    8    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0