TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1527/QĐ-TTg

Quyết định về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số W7QĐ-TTg Hà Nội ngày 5 thảng 9 năm 2009 QUYET ĐỊNH về páọ tổ sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư CỔNG THÔNG TIN ĐlỆN TỬ CHÍNH PHỦ CÔNG VĂN ĐEN Ngày . VẴ W. Kính chuyên . HỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Cãn cứ Nghị định số 116 2008 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm . 1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Ke hoạch Đà Nang. 2. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Ke hoạch. 3. Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. 2 Điều 3. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tinh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Kiểm toán Nhà nước - Ngân hàng Chính sách xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể - VPCP BTCnỴ các PCN cổng TTĐT các Vụ Cục đơn vị trực thuộc Công báo - Lưu Văn thư TCCV 5b . 440 THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0