TAILIEUCHUNG - Rối loạn nước - Điện giải

Điều trị bệnh nhân, chứ không phải số liệu của phòng xét nghiệm, nhất là khi các kết quả bất thường không phù hợp. Các sai lầm có thể xảy ra từ khâu lấy máu, dán tên, đo lường và đánh máy kết quả. Cần hỏi lại bệnh sử và khám lại BN để xem các kết quả xét nghiệm bất thường này có phù hợp với bệnh cảnh của BN hay không. | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    2    0    10-08-2020
37    4    0    10-08-2020
14    7    0    10-08-2020
35    5    0    10-08-2020
145    3    0    10-08-2020
6    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0