TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1526/QĐ-TTg

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. | IM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 6 QĐ-TTg ----- --------------- CÔNG THÔNG TIN DIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CÔNG ị ĐỀN háng. . íỹ. KÍnh chuyển . Hà Nội ngày Mĩ thảng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ két luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6569 -CVNS BTCTW ngày 18 tháng 9 năm 2009 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 342-TTr BCSĐ-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nội vụ tại văn bản số 39 TTr-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Trung Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Ke hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Văn Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận -NhưĐiều 3 - Ban Bí thư để b c - Thù tướng các Phó Thủ tướng CP - Ban Tổ chức Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ KTTH TCCV HC cổng TTĐT - Lưu VT BCS 3 . TĐT 2 ỉ Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0