TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1525/QĐ-TTg

Quyết định về việc ông Phùng Ngọc Hùng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghỉ hưu. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số síStỹ QĐ-TTg Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày thảng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH ig Phùng Ngọc Hùng Thứ trưởng ửặh CÔNG THÔNG TIN BIỆN rá CHỊN CÔNG-VẶN ĐE5 SôT. .ALh . .kv. KÍnh chuyến . CÔNG THÔNG TIN BIỆN xú Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6569 -CVNS BTCTW ngày 18 tháng 9 năm 2009 Xét nguyện vọng của ông Phùng Ngọc Hùng và đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 16 LĐTBXH-TTr ngày 30 tháng 7 năm 2009 và số 44 LĐTBXH-TTr ngày 06 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nội vụ tại văn bản số 40 TTr-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Ông Phùng Ngọc Hùng Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sinh ngày 29 tháng 12 năm 1950 nghỉ hưu trước tuổi tự ngày 01 tháng 10 năm 2009. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Phùng Ngọc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận -NhưĐiều 2 - Ban Bí thư để b c - Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP - Ban Tổ chức Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ KGVX TCCV HC cổng TTĐT - Lưu VT BCS 3 . TĐT Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0