TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 13

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Func Hi name greeting Hello name . Have a nice day MsgBox 0 Hi greeting EndFunc - Cách thứ hai là truyền bằng tham chiếu tức là dùng tham biến để thao tác trực tiếp trên đối số được truyền vào. Mọi thay đổi trên tham biến đều ảnh hưởng đến đối số. Để làm được đều này ta sử dụng từ khóa ByRef BYREF Như đã nói ở trên khi muốn tham biến liên kết với đối số truyền vào ta đặt ByRef vào trước tham biến lúc khai báo. Ví dụ đoạn mã này thực hiện việc tráo đổi giá trị giữa hai biến var1 và var2 var1 100 var2 50 MsgBox 0 Orginal Orginal value var1 var1 var2 var2 _Swap var1 var2 MsgBox 0 Modified Modified value var1 var1 var2 var2 Func _Swap ByRef a ByRef b temp a a b b temp EndFunc Ban đầu ta truyền vào hàm _Swap hai đối số là var1 và var2. Do hai tham số a b có sử dụng ByRef nên khi ta tráo đổi giá trị giữa a và b thì cũng làm cho giá trị của var1 và var2 tráo đổi theo. CONST Bạn từng biết rằng Const là từ khóa dùng để khai báo hằng số. Thì khi sử dụng trong hàm cũng vậy việc đặt Const phía trước tham biến sẽ làm cho giá trị của tham biến không thể thay đổi trong suốt quá trình thực thi hàm. Giá trị này được truyền chỉ một lần từ phía đối số. DEFAULT Từ khóa này không được dùng trong các biểu thức tính toán. Nó được dùng như một cờ thông báo rằng sẽ sử dụng giá trị mặc định của tham biến đó bên trong hàm. Các tham số sử dụng giá trị mặc định và các tham số sử dụng giá trị bắt buộc có thể được khai báo xen kẽ nhau không cần phải theo trật tự. xem thêm chú ý số 3 bên dưới Ví dụ WinMove active default default 200 300 just resize the active window no move MyFunc2 Default Default Func MyFunc2 Param1 Default Param2 Two Param3 Default If Param1 Default Then Param1 One If Param3 Default Then Param3 Three MsgBox 0 Params 1 Param1 @LF _ 2 Param2 @LF _ 3 Param3 EndFunc CÁC CHÚ Ý Việc sử dụng cách truyền bằng trị bằng tham chiếu hay tất cả những gì được nêu trong phần này thì tùy vào trường hợp mà ta dùng. Không nhất thiết là phải viết hết khi định nghĩa một hàm De truyen mot mang vao

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    12-08-2020
26    5    0    12-08-2020
8    5    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
150    27    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    5    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0