TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 12

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 12', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | dụng cho vòng lặp cấp n. which loop bằng 0 hoặc số âm thì ContinueLoop cũng mất tác dụng. Đối với vòng lăp For ContinueLoop gây ra việc tăng giá trị của biến đếm thực hiện so sánh với giá trị dừng và chạy các lệnh như bình thường. Đối với vòng lặp While và Do ContinueLoop cũng bỏ qua các lệnh phía sau nó và quay trở ra xét điều kiện của vòng lặp. Chú ý Cũng như ExitLoop nếu bạn sử dụng ContinueLoop bên ngoài vòng lặp hoặc chỉ định cho tham số which loop một vòng lặp không có thì sẽ bị báo lỗi. Ví dụ Đoạn mã sau minh họa việc dùng ContinueLoop cho vòng lặp cấp 1. Bảng thông báo giá trị i 2 sẽ không xuất hiện. For i 1 To 4 If i 2 Then ContinueLoop MsgBox 0 message i i Next Hàm là gì Nói đơn giản hàm là một chương trình con thực hiện một chức năng cụ thể nào đó trong chương trình chính. Tại sao lại gọi là chương trình con Bởi vì trong quá trình viết một ứng dụng tất nhiên sẽ có một vài đoạn chương trình được dùng đi dùng lại nhiều lần. Ví dụ như bạn cần hiển thị một hộp thoại chứa thông báo ra màn hình chẳng hạn. Bạn viết nó ở đầu chương trình để hiện thông báo bắt đầu chạy chương trình đến cuối chương trình thì viết lại để hiện thông báo kết thúc chương trình. Bạn thử hình dung nếu có rất nhiều nơi trong chương trình chính của bạn muốn hiển thị thông báo ra màn hình thì cảm giác của bạn sẽ như thế nào Thật chán ngấy và phí thời gian khi phải ngồi gõ lại từng dòng lệnh cho một công việc là hiển thị thông báo ra màn hình trong khi ta đã viết nó ở rất nhiều nơi trong chương trình rồi. Điều này làm cho công việc của bạn không hiệu quả chương trình thì dài thêm và càng rối mắt. Để giải quyết vấn đề này các nhà tin học đã đưa ra một giải pháp. Đó là chỉ viết đoạn mã xử lý công việc ở một nơi nào đó trong chương trình chính. Sau đó đặt cho nó một cái tên đưa cho nó các biến đại diện để tiếp nhận các dữ kiện cần xử lý và chỉ cho nó cách thức để trả về kết quả. Do đoạn mã này nằm bên trong chương trình chính cho nên ta gọi nó là chương trình con theo đúng nghĩa đen hay còn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0
5    10    0
5    10    0
5    9    0
5    10    0
6    9    0
6    11    0
6    8    0
6    7    0
6    8    0
6    8    0
5    11    0
6    8    0
6    10    0
10    6    0
8    9    0
8    8    0
8    15    0
7    9    0
6    7    0
8    8    0
5    10    0
8    14    0
7    12    0
7    9    0
6    9    0
6    4    0
7    8    0
7    11    0
6    12    0
6    9    0