TAILIEUCHUNG - Thẩm định, Phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định Phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng An toàn - An ninh hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí Thâm định Phê 1. duyệt Kế hoạch an ninh 5 500 000 Quyết định số cảng biển lân đâu đồng lân đâu 33 2005 QĐ-BTC. Lệ phí Thâm định Phê lân 2 mức thu 2. duyệt Kế hoạch an ninh Quyết định số 20 mức thu lân cảng biển lân 2 33 2005 QĐ-BTC. đâu. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề Doanh nghiệp cảng biển nộp gửi hồ sơ tại Văn phòng Tên bước Mô tả bước nghị Cục Hàng hải Việt Nam - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ Giải quyết sơ hợp lệ Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển 2. thủ tục - Trong trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị phê duyệt Kế hoạch An ninh cảng biển do Giám đốc 1. Doanh nghiệp cảng ký Bản Kế hoạch an ninh cảng biển có xác nhận của Giám đốc Doanh 2. nghiệp cảng ở trang cuối cùng 03 bản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    13-08-2020
618    5    0    13-08-2020
59    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN