TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Quy trình thẩm định giá bất động sản - Nguyễn Duy Thiện

Nội dung của bài giảng trình bày về bản chất và đặc trưng của hoạt động thẩm định giá trị tài sản, quy trình định giá bất động sản, sự cần thiết ban hành quy trình thẩm định giá, quy trình thẩm định giá trị bất động sản Hoa Kỳ, phân tích sử dụng bất động sản tốt nhất và tối ưu, tiêu chí phân tích việc sử dụng bất động sản, nội dung của quy trình thẩm định giá và xây dựng kế hoạch thẩm định giá. | Quy trình thẩm định giá bất động sản Nguyễn Duy Thiện - Trưởng phòng CSTH - Cục Quản lý giá _BTC Phần I 1. Bản chất và đặc trưng của hoạt động thẩm định giá trị tài sản Bản chất của hoạt động định giá BĐS IVSC là sự ước tính giá trị BĐS Là một hoạt động hay quá trình phát triển ý tưởng đi đến giá trị của tài sản TCTĐG Hoa kỳ 05 Đặc trưng của hoạt động TĐG 1. Nghiên cứu có lựa chọn vào một khu vực thị trường một loại hình TS hh nhất định 2. Thu thập số liệu dữ liệu thích đáng 3. Sử dụng những kỹ thuật phân tích phù hỢp 4. Vận dụng kiến thức kinh nghiệm chuyền môn pháp luật kỹ thuật tài chính thống kê tin học. trong quá trình đó 5. Cung cấp cho khặchhàng ý kiến về piá Ẹotài sản thể hiện thôngqua những bằng chứng xác đáng trên thị trường Tóm Jại một nghề mang tính n chuyên nghiệp do những cá nhân được đào tạo riêng 5 Đặc trưng 1. Nghiên cứu có lựa chọn vào một khu vực thị trường một loại hình Tài sản nhất định 2. Thu thập số liệu dữ liệulthích đáng 3. Sử dụng những kỹ thuật phân tích phù hợp 4. Vận dụng kiến thức kinh nghiệm chuyên môn pháp luật kỹ thuật tài chính thống kê tin học. trong quá trình đó 5. Cung cấp cho kháchhàngý kiến về giá trị tài sản thể hiện thông qua những Dằng chứng xác đáng trên thị trường Tóm lại mộtnghề mang tính chuyên nghiệp do những cá nhân được đào tạo riêng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN