TAILIEUCHUNG - Thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất lắp ráp.

Tham khảo tài liệu 'thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất lắp ráp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất lắp ráp. Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới hoặc Phòng chất lượng xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong phạm vi 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Biểu phí quy định tại Quyết định Phí thẩm 1. số 10 2003 QĐ-BTC và Quyết định thiết kế định số 101 2008 QĐ-BTC Quyết định số 10 2003 QĐ-BTC. Quyết định số 101 2008 QĐ-BTC. đồng 01 giấy chứng nhận Lệ phí cấp đồng 01 giấy chứng Thông tư số 2. Giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ 102 2008 TT-BTC nhận ngồi không bao gồm xe cứu n. thương Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân nộp Hồ sơ tại Trung tâm thử nghiệm Nộp hồ sơ 1. xe cơ giới hoặc Phòng chất lượng xe cơ giới thuộc Cục đề nghị Đăng kiểm Việt Nam - Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới hoặc Phòng chất Giải quyết 2. lượng xe cơ giới thẩm định Hồ sơ thiết kế và trình Cục thủ tục trưởng cấp Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế đối 1. với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN