TAILIEUCHUNG - Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên

Tham khảo tài liệu 'sửa đổi hộ chiếu thuyền viên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Hộ 150 000 đồng 01 Hộ Quyết định số 84 2005 QĐ- chiếu chiếu BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Hộ chiếu thuyền viên Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Cá nhân tổ chức nộp gửi hồ sơ tại Văn phòng Cục nghị Hàng hải Việt Nam - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định Giải quyết thủ và cấp Hộ chiếu thuyền viên tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đề nghị sửa đổi Hộ chiếu thuyền viên 2. Giấy khai sinh bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh 3. sự điều chỉnh đó bản sao Đơn đề nghị nêu rõ lý do sửa đổi có xác nhận của tổ chức quản lý 4. thuyền viên bản chính 5. Hộ chiếu thuyền viên. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN