TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 2

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng phân bón hợp lý để vừa đạt năng suất cây trồng cao, vừa thu được hiệu quả kinh tế lớn, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái. | việc thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần của con người càng tăng lên. Vai trò của nông nghiệp trong việc đảm bảo ổn định cuộc sống ổn định xã hội cũng ngày một dược nâng cao. Bón phân hợp lý không những phát huy đến mức cao hiệu quả của phản bón mà còn đảm bảo cho mõi trường trong lành và thúc đẩy nống nghiệp phất triển theo hướng tiến bộ. Mười là Cần có cách nhìn toàn diện dừng để bị hoàn cảnh lung lạc. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp khi tiếp xúc với bất kỳ loại cây trồng nào cũng không thể tách rời chúng ra khỏi điều kiện sống cùa nó mà phải có cách nhìn toàn diện và đặt đúng vị ưí của nó trong hệ sinh thái dồng ruộng. Thông thường người làm nông nghiệp chỉ biết có cây trồng mà quên mất cây trồng tồn tại và phát triển trong hệ sinh thái. Kết quả của sản xuất nông nghiệp thường chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện cụ thể từng địa phương cũng như điều kiện khí hậu thời tiết cùa từng năm. Người nóng dân thường lấy kinh nghiệm sản xuất của năm nay đê áp dụng cho năm sắp tới. Như vậy việc tiến hành sản xuất nông nghiệp của nông dân thường chịu ảnh hường của cái nhìn hẹp và ngắn. Muốn dạt được kết quả tớt người nông dân cẩn có cái nhln toàn diện đồng thời cần biết cách thoát ra khỏi hoàn cảnh cụ thể của một năm sàn xuất không để cho hoàn cảnh lung lạc mình và phải có cách nhìn vượt lẻn trên không gian và thời gian cố gắng đi vào bàn chất của các hiện tượng. Cách nhìn này không phải là không dựa ưên cơ sở thực tế mà là cách nhìn xuyên sâu 19 vào bản chất của thực tế lảm cho thực tế hiện rõ lén không bị những nhiẻư loạn nhất thời làm che mất bản chất. Bón phân hợp lý là tìm ra những kêì luận từ việc phân tích toàn diện hệ sinh thái nông nghiệp phân tích thực chất các hiện tượng đã điền ra dự bão những hiện tượng và trạng thái có thê xuất hiện trong vụ tới để đề ra giải pháp bón phân mang lại hiệu quả cao nhất vế kinh tế xã hội cũng như môi trường. III. NÔNG DÂN CẦN LÀM GÌ ĐỂ THỤC HIỆN BÓN PHÂN HỢP LÝ 1. Nâng cao giá trị sản xuất thu được trên đơn vị diện tích Nâng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    4    0    12-08-2020
40    25    0    12-08-2020
1    7    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
149    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN