TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 9

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Case a e i o u msg Vowel Case QP msg Mathematics Case Q to QZ msg Science Case Else msg Others EndSwitch Case Else msg Something went horribly wrong. EndSwitch MsgBox 0 Default msg Hàm InputBox sẽ hiện ra trong vòng 5 giây để chờ bạn gõ một ký tự. Sau 5 giây nếu bạn không thao tác gì hộp thoại sẽ tự đóng và hiện thông báo Timeout Cancellation . Nếu bạn nhấn nút Cancel thì hiện thông báo Cancellation . Nếu bạn gõ một từ hay ký tự và nhấn OK thì các khối lệnh bắt đầu từ Case 0 sẽ thực thi để hiện thông báo tương ứng với từ bạn vừa gõ. Cờ lỗi @error cho biết trạng thái tác động của người dùng đối với hàm InputBox. Bạn xem cú pháp của hàm InputBox trong file Help hoặc trong mục Hàm của ebook này để hiểu rõ thêm. VÒNG LẶP FOR Trong AutoIt và tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện đại khác các lệnh lặp cũng còn được gọi là vòng lặp cho phép thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện nào đó xảy ra. Tùy theo ngôn ngữ và tùy loại vòng lặp mà cách diễn đạt điều kiện sẽ khác nhau. Thông thường vòng lặp For là vòng lặp cơ bản cho phép thực hiện lặp lại với số lần định trước. AutoIt hỗ trợ vòng lặp For với dạng tổng quát sau For var start_value To stop_value Step step_value các câu lệnh Next Giải thích var biến dùng để thực hiện việc đếm start_value giá trị bắt đầu cho biến đếm stop_value giá trị cuối cùng cho biến đếm step_value giá trị cộng vào cho biến đếm sau mỗi lần lặp. Mặc định là 1. các câu lệnh công việc cần xử lý. vẫn có thể là For hay những vòng lặp khác đều được. Vòng lặp For được bắt đầu bởi từ khóa For và kết thúc bởi từ khóa Next. Đầu tiên start_value sẽ được gán vào biến đếm var sau đó so sánh với stop_value . Nếu var nhỏ hơn hoặc bằng stop_value thì thực hiện các câu lệnh sau đó biến đếm var sẽ được tăng lên step_value đơn vị. Tiếp tục so sánh với stop_value thực hiện các câu lệnh rồi sau đó tăng biến đếm lên step_value . Quá trình lặp lại cho đến khi biến đếm var lớn hơn stop_value vòng lặp kết thúc. Miêu tả cụ thể đối với vòng lặp For như trình bày ở trên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0
5    10    0
5    10    0
5    9    0
5    10    0
6    9    0
6    11    0
6    8    0
6    7    0
6    8    0
6    8    0
5    11    0
6    8    0
6    10    0
10    6    0
8    9    0
8    8    0
8    15    0
7    9    0
6    7    0
8    8    0
5    10    0
8    14    0
7    12    0
7    9    0
6    9    0
6    4    0
7    8    0
7    11    0
6    12    0
6    9    0