TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 8

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dim a 0 b 2 c 0 if a 0 And b 0 Or c 0 Then MsgBox 0 msg Thông điệp 1 if a 0 And b 0 Or c 0 Then MsgBox 0 msg Thông điệp 2 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN SELECT Khối lệnh Select thực chất là một dạng khác của If lồng nhau được dùng như một dạng trình bày có hiệu quả hơn trong việc thẩm định nhiều điều kiện liên tiếp. Dạng tổng quát của Select như sau Select Case điều kiện 1 các câu lệnh Case điều kiện 2 các câu lệnh Case Else các câu lệnh EndSelect Giải thích điều kiện cũng tương tự như khối lệnh If cũng sử dụng các toán tử so sánh và logic. các câu lệnh có thể là bất cứ lệnh gì kể cả các khối Select Switch hay If khác đều được. Case Else có thể có hoặc không. Hình thức xét điều kiện cũng bắt đầu từ trên xuống. Kiểm tra điều kiện 1 nếu thỏa thì thực hiện các câu lệnh sau nó. Ngược lại thì xét điều kiện 2 điều kiện 3 cho đến điều kiện thứ n . Nếu không có điều kiện nào thỏa thì các câu lệnh sau Case Else sẽ được thực thi nếu như Case Else được thiết lập. Trong trường hợp có nhiều điều kiện đúng thì chỉ điều kiện đúng đầu tiên được tìm thấy mới được thi hành. Ví dụ 1 s 3 n 5 Select case IsString s MsgBox 0 msg s là chuỗi Case n 0 MsgBox 0 msg n là số khác 0 Case Else MsgBox 0 msg s không là chuỗi. n không là số EndSelect Hàm IsString xét xem một giá trị nào đó có phải là chuỗi hay không. Nếu đúng trả về 1 ngược lại trả về 0. Ví dụ 2 đoạn mã này cho biết hệ điều hành đang sử dụng ver @OSVersion Select Case ver WIN_2008 MsgBox 0 Version Your OS is Win 2008 case ver WIN_VISTA MsgBox 0 Version Your OS is Win Vista Case ver WIN_2003 MsgBox 0 Version Your OS is Win 2003 Case ver WIN_XP MsgBox 0 Version Your OS is Win XP Case ver WIN_2000 MsgBox 0 Version Your OS is Win 2000 case Else MsgBox 0 Version Your OS is Win 9x EndSelect CAU LENH SWITCH Khong giong nhu khoi lenh If hay Select thuc hien tham dinh nhieu dieu kien cua bai toan. Trong khoi lenh Switch ung voi mot bien cho phep ban lua chon nhieu gia tri hoac la mien gia tri de lam dieu kien xu ly. Vi vay ma Switch cdn duoc goi la .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    4    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0