TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 7

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | @AutoItPID ID của đoạn chương trình script đang chạy trong bộ nhớ @AutoItV ersion Số phiên bản của AutoIt như @AutoItX64 Trả về 1 nếu đang chạy dưới AutoIT phiên bản x64 @InetGetActive Là 1 nếu một InetGet download đã được kích hoạt ngược lại là 0. @InetGetBytesRead Suốt quá trình InetGet download macro này cho số byte đã đọc. Cho -1 nếu có một lỗi download. @CR Phím xuống dòng Chr 13 đôi lúc hữu dụng cho các ngắt dòng @LF Tín hiệu xuống dòng Chr 10 đặc trưng cho việc ngắt dòng @CRLF @CR @LF đôi lúc hữu dụng cho các ngắt dòng @TAB Phím Tab Chr 9 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF Câu lệnh if là một câu lệnh điều kiện phổ biến nhất trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nó được dùng để kiểm tra một điều kiện nào đó nếu dúng thì thực hiện công việc tương ứng ngược lại thì làm một việc khác. Nếu bạn đã học qua Excel thì chắc chắn phải biết hàm If bên đó. Với AutoIt câu lệnh điều kiện if được thành lập thành một khối. Để đơn giản ta chia thành các phần nhỏ để dễ trình bày. Dạng chung củaIf If điều kiện Then các câu lệnh Else các câu lệnh EndIf Như trình bày ở trên ta thấy rằng một khối lệnh If phải được bắt đầu với If. Then và kết thúc với EndIf. điều kiện là một biểu thức so sánh có sử dụng các toán tử so sánh logic như .And Or Not hoặc một biểu thức thường có trả về giá trị. Nếu điều kiện trả về True thì các câu lệnh sau Then được thực hiện. Nếu ngược lại thì các câu lệnh sau Else được thực hiện không bao giờ xảy ra hai trường hợp cùng một lúc. Cũng xin nhắc lại nếu điều kiện trả về một giá khác 0 thì có nghĩa True bằng 0 là False. các câu lệnh có thể là một hay nhiều dòng lệnh hoặc cũng có thể là lệnh rỗng. Hoặc cũng có thể là một khối điều kiện If khác. Mệnh đề Else thì tự chọn có thể có hoặc không. Nếu Else không tồn tại thì khi điều kiện là False thì chương trình sẽ thực hiện tiếp các lệnh nằm sau EndIf. Ví dụ đơn giản sau xét xem số chỉ định là chẵn hay lẻ. n 101 If Mod n 2 0 Then MsgBox 0 Ket qua n là số chẵn Else MsgBox 0 Ket qua n là số lẻ EndIf Hàm Mod có chức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    4    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0