TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 6

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | @WDAY Thứ trong tuần. Vùng giá trị từ 01 đến 7 tương ứng 1 CN 2 Thứ 2 . @YDAY Ngày hiện tại là ngày thứ bao nhiêu trong năm. Vùng giá trị từ 01 đến 366 hoặc 365 nếu không phải năm nhuận Macro thư mục Áp dụng cho tất cả người dùng All User . Các giá trị đọc từ HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion @AppDataCommonDir đường dẫn đến thư mục Application Data @DesktopCommonDir đường dẫn đến thư mục Desktop @DocumentsCommonDir đường dẫn đến thư mục Documents @FavoritesCommonDir đường dẫn đến thư mục Favorites @ProgramsCommonDir đường dẫn đến thư mục Start Menu s Programs @StartMenuCommonDir đường dẫn đến thư mục Start Menu @StartupCommonDir đường dẫn đến thư mục Startup Phần này áp dụng cho người dùng hiện hành. Các giá trị đọc từ HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion @AppDataDir đường dẫn đến thư mục Application Data của người dùng. @DesktopDir đường dẫn đến thư mục Desktop của người dùng @MyDocumentsDir đường dẫn đến thư mục My Document @FavoritesDir đường dẫn đến thư mục Favorites @ProgramsDir đường dẫn đến thư mục Programs thư mục trên Start Menu @StartMenuDir đường dẫn đến thư mục Start Menu @StartupDir đường dẫn đến thư mục Startup @UserProfileDir đường dẫn đến thư mục Profile Phần này lấy các thông tin liên quan đến hệ thống máy tính @HomeDrive Ký tự của ổ đĩa chứa thư mục home của user @HomePath Một phần đường dẫn đến thư mục home. Sử dụng thêm @HomeDrive để có đường dẫn đầy đủ @HomeShare Thư mục home chứa tên Server và tên chia sẻ. @LogonDN SDomain DNS Domain đã đăng nhập @LogonDomain Domain đã đăng nhập. @LogonServer Server đã đăng nhập @ProgramFilesDir Đường dẫn đến thư mục Program Files @CommonFilesDir Đường dẫn đến thư mục Common Files @WindowsDir Đường dẫn đến thư mục Windows @SystemDir Đường dẫn đến thư mục System của Windows hoặc System32 @TempDir Đường dẫn đến thư mục chứa các file tạm @ComSpec Giá trị của comspec SPECified secondary COMmand interpreter dùng cho command line ví dụ Run @ComSpec khelp more Macro .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    0    12-08-2020
8    4    0    12-08-2020
10    6    0    12-08-2020
2    7    0    12-08-2020
2    3    0    12-08-2020
50    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0
6    7    0
7    2    0
5    4    0
6    6    0
6    6    0
6    5    0
6    6    0
7    5    0
5    5    0
6    5    0
5    5    0
6    4    0
5    4    0
8    6    0
13    4    0
9    5    0
5    4    0
6    4    0
5    6    0
6    6    0
7    4    0
6    5    0
7    5    0
7    5    0
6    3    0
7    5    0
5    6    0
6    4    0
7    8    0
7    4    0