TAILIEUCHUNG - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN TOÁN NĂM HỌC 2009-2010

A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số y 2 x3 3(2m 1) x 2 6m(m 1) x 1 có đồ thị (Cm). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0. 2. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng 2; Câu II (2 điểm) a) Giải phương trình: 2 cos 3 x(2 cos 2 x 1) 1 b) Giải phương trình : (3 x 1) 2 x 2 1 5 x 2 3 ln 2 3 x 3 2 | SỞ GD- ĐT QUẢNG NINH KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC MON TOAN Thời gian làm bài 180 phút A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 3 2 Câu I 2 điếm Cho hàm sô y 2x -3 2m 1 x 6m m 1 x 1 có đô thị Cm . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đô thị của hàm sô khi m 0. 2. Tìm m để hàm sô đông biến trên khoảng 2 ro Câu II 2 điếm a Giải phương trình 2cos3x 2cos2x 1 1 b Giải phương trình 3x 1 a 2x2 -1 5x2 3 x - 3 2 3ln2 ÍT . T dx Tính tích phân I I -------------- 0 Vex 2 2 Cho hình lăng trụ B C có đáy là tam giác đều cạnh a hình chiếu vuông góc của A lên măt Câu III 1 điếm Câu IV 1 điếm phẳng ABC trùng với tâm O của tam giác ABC. Tính thể tích khôi lăng trụ B C biết khoảng cách giữa AA V3 và BC là a 4 Câu V 1 điếm 1. Thí sinh thi khối B D không làm câu này Cho a b c là các sô thực dương thoả mãn a b c 3 .Chứng minh rằng 3 a2 b2 c2 4abc 13 2. Thí sinh thi khối A không làm câu này Cho x y z thoả mãn là các sô thực x2 - xy y2 1 .Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức P x4 y4 1 x2 y2 1 B. PHẦN DÀNH CHO TỪNG LOẠI THÍ SINH Dành cho thí sinh thi theo chương trình chuẩn Câu VIa 2 điếm a Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A 1 0 B 0 2 và trung điểm I của AC nằm trên đường thẳng y x. Tìm toạ độ đỉnh C. b Trong không gian Oxyz cho các điểm A 1 0 0 B 0 2 0 C 0 0 -2 tìm tọa độ điểm O đôi xứng với O qua ABC . Câu VIIa 1 điếm Giải phương trình z2 - z z 3 z 2 10 z e C. Dành cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao Câu VIb 2 điếm a. Trong mp Oxy cho 4 điểm A 1 0 B -2 4 C -1 4 D 3 5 . Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng A 3x - y - 5 0 sao cho hai tam giác MAB MCD có diện tích bằng nhau b. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng x - 4 y -1 z 5 x - 2 y 3 z d1 d 2 1 3 -1 - 2 2 1 3 1 Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng d1 và d2 Câu VIIb 1 điếm Giải bất phương trình x 3 log2 x - 2 9 log2 x - 2 .HẾT. ĐÁP ÁN Câu I a Học sinh tự làm 0 25 b y 2x3 - 3 2m 1 x2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0