TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng

LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu. Theo truyền thống các câu truy vấn trên dữ liệu được thể hiện một cách dễ dàng giống như các chuỗi kí tự đơn giản mà không cần đến kiểu kiểm tra tại thời điểm biên dịch hoặc sự hỗ trợ của trình hỗ trợ trực quan | Đồ án kỹ sư II Tìm hiêu công nghệ LINQ và ứng dụng Mục lục I. Giới thiệu về II. Giới thiệu về các truy vấn Ba phần của một biểu thức Các dữ liệu Truy Thực thi truy Thực thi bắt buộc tức III. Tổng quan về thiết kế O Mở các O R Cấu hình và tạo ra Tạo tổ chức các lớp mà cơ sở dữ liệu bản đồ để bàn và DataContext tạo ra phương pháp gọi thủ tục lưu trữ và các Cấu hình một DataContext để sử dụng các thủ tục lưu trữ dữ liệu lưu dữ liệu giữa các lớp thực thể và cơ sở dữ Thừa kế và các O R IV. Các truy vấn LINQ to Tách rời DataContext đã tạo ra và các lớp thực thể vào các namespaces khác IV. 2 Làm thế nào để Chỉ định lưu trữ Thực hiện thủ tục Update Insert và V. LINQ và các kiểu có chung đặc V. 1 IEnumerable các biến trong các câu truy vấn Cho phép chương trình biên dịch xử lý các loại khai báo Hoạt động truy vấn cơ Obtaining a Data Filtering Lọc .17 Ordering Thứ tự .17 Selecting Projections .19 Chuyển đổi dữ liệu với Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Thụy Hoàng Mạnh Giỏi Trang 1 Đồ án kỹ sư II Tìm hiêu công nghệ LINQ và ứng dụng Tham gia vào nhiều yếu tố đầu vào xuất ra một trình Lựa chọn một tập hợp con của mỗi phần tử Chuyển đổi các đối tượng trong bộ nhớ vào Thực hiện các hoạt động trên các phần tử Loại các quan hệ trong thao tác truy Truy vấn mà không chuyển hóa các nguồn dữ Trình biên dịch phải suy luận ra các loại thông Cú pháp truy vấn vs cú pháp phương Toán tử truy vấn chuẩn mở rộng các phương Biểu thức Các đặc trưng được LINQ hỗ trợ trong C Biểu thức truy Implicitly Typed .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN