TAILIEUCHUNG - LINQ to SQL Tutorial

LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET ), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. | LINQ to SQL Tutorial From ScottGu blog Đào Hải Nam 2009 LINQ to SQL Tutorial LINQ to SQL Tutorial Được dịch từ blog ScottGu - http weblogs . scottgu Người dịch Đào Hải Nam - http 2 LINQ to SQL Tutorial Mục lục Bài 1 Sử dụng LINQ to 1. LINQ to SQL là gì .6 2. Mô hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL .6 3. Tìm hiểu lớp 4. Các ví dụ LINQ to a. Lấy các Product từ b. Cập nhật một sản phẩm trong c. Chèn thêm một phân loại mới và hai sản phẩm vào d. Xóa các sản e. Gọi một thủ f. Lấy các sản phẩm và phân 5. Tổng Bài 2 Định nghĩa các lớp mô hình dữ 1. Tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to 2. Các lớp thực 3. Tạo các lớp thực thể từ 4. Cách đặt tên và ngữ pháp số 5. Quan hệ giữa các thực 6. Delay Lazy 7. Dùng các Stored Dùng SPROCS để cập nhật xóa thêm dữ 8. Tổng kết . 22 Bài 3 Truy vấn Cơ sở dữ 1. Mô hình hóa CSDL Northwind dùng LINQ to 2. Lấy các sản 3. Trực quan hóa các câu truy vấn LINQ to SQL trong trình gỡ 4. Gắn nối các câu truy vấn LINQ to SQL vào các control LINQ to 5. Data 6. Phân trang kết quả truy 7. Tổng kết . 34 Bài 4 Cập nhật cơ sở dữ 1. CSDL Northwind được mô hình hóa dùng LINQ to Change Tracking và .36 2. Các ví dụ Insert và