TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 1

Phân bón là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp. Ai cũng biết phân bón có tác dụng to lớn trong việc làm tăng năng suất cây trồng. | . ĐƯỠNG Hôi NHA XUẴT BAN HA NỘI GS. TS. ĐƯỜNG HỐNG DẬT CẨM NANG PHÂN BÓN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI LỜI TÁC GIẢ Phứti bón lá yểu tỏ quan trọng hàng đáu trong sản xuất nòng nghiệp. Ai cũng biết phân bón có tác dụng to lớn trong việc làm tâng năng suất cây trồng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng phán bón hợp Ịỷ đẽ vừa dạt nàng suất cây trồng cao vừa thu dược hiệu quà kinh tê lớn vừa bảo vệ dược môi trường sinh thái. Cẩm nang phân bón là cuốn sách nhô được viết dưới dạng phô thông VỚI mục đích khiêm tốn là cung cáp một số kiến thức cơ bản giúp nông dân có thêm hiểu biết dê sứ dụng phân bón tiêt kiệm dạt hiệu quâ cao vê kinh tế cũng như vê xã hội. Sách dược viết thành hai phần Phấn ỉ. Bón phán hợp lý cho cãy trồng. Phần này trình bày những nguyên tắc những diêu cần chú ý vả một sô công việc cán làm dê thực hiện việc bón phàn hợp lý. Phần ỉỉ. Các loại phân bón và cách sít dụng. Giói thiệu các loại và dạng phán bón hiện đang dược sừ dụng ô nước ta trinh bày các công thức bón phân và cách bón cho một só cáv trồng pho hip ll. Phần này cung cáp cho người đọc nhíĩng tư liệu dã dươc dúc kết từ thực tẽ sàn XUÔI. Người dọc tìm thấy trong sách

TÀI LIỆU LIÊN QUAN