TAILIEUCHUNG - BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP-CHƯƠNG V

Điều 80. Đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối người lao động quy định tại khoản 3 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của61 Luật này. Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp; 2. Đã đăng ký thất nghiệp với. | CHƯƠNG V BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Nguồn Điều 80. Đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối người lao động quy định tại khoản 3 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của61 Luật này. Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp 2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội 3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp 1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60 mức bình quân tiền lương tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau a Ba tháng nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp b Sáu tháng nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp c Chín tháng nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp d Mười hai tháng nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. Điều 83. Hỗ trợ học nghề Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá sáu tháng. Mức hỗ trợ bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Điều 84. Hỗ trợ tìm việc làm Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí. Điều 85. Bảo hiểm y tế 1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. 2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 86. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây 1. Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    5    0    12-08-2020
6    5    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
5    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN