TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1518/QĐ-TTg

Quyết định về mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2009 | KZ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 5W ọb-TTg CÔNG THÔNG TĨN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CỘNG VÀN ĐẾN SỐ .rậTuí. Ngày. Ịrt .năm . KÍnh chuyển . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ỉỉà Nội ngàyMíháng 9 năm 2009. QUYÉT ĐỊNH về mua tạm trữ lúa gạo Hè thu nãm 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn sổ 180 BCT- XNK ngày 04 tháng 9 năm 2009 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2942 BNN- KH ngày 14 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Tống công ty Lương thực miền Nam mua tạm trữ năm trăm nghìn tấn tấn quy gạo vụ Hè thu năm 2009 để duy trì giá lúa trên thị trường bảo đảm cho người trồng lúa có lãi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo sổ 78 TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2009. Thời gian hoàn thành mua so lúa gạo trên là hai tháng được tính từ ngày 20 tháng 9 năm 2009 đến ngày 20 tháng 11 năm 2009 thời gian tạm trữ là bổn tháng được tính từ ngày 20 tháng 9 năm 2009 đến ngày 20 tháng 01 năm 2010 ngân sách Nhà nước hồ trợ 100 lãi suất tiền vay ngân hàng của doanh nghiệp để mua số lúa gạo trên trong thời gian tạm trữ. Điều 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt nam hướng dẫn cụ the đe thực hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương kiểm soát chịu trách nhiệm về số hàng hoá được mua đủ vào cuối thời gian tạm trữ. 2 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ Công Thương Tài chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . No i nhận -Thủ tướng các PTTg CP - Các Bộ Công Thương. Tài chính Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch và Đầu tư - Ngân hàng Nhà nước Việt nam - UBND các tình thành phố trực thuộc TU - Tổng công ty Lương thục miền Nam - Hiệp hội Lương thực Việt Nam - VPCP BTCN PCN Phạm Văn Phượng các vụ KTN 1 KBT. I H. cổng TTĐT - Lưu VT KTTH 2 Đ TƯỚNG PHÓ THỦ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0