TAILIEUCHUNG - Khen thưởng danh hiệu "Cờ Thi đua xuất xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải"

Tham khảo tài liệu 'khen thưởng danh hiệu "cờ thi đua xuất xuất sắc của bộ giao thông vận tải"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khen thưởng danh hiệu Cờ Thi đua xuất xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Các cơ quan có liên quan Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết quả xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề nghị Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng danh Nộp hồ sơ đề hiệu Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải 1. nghị tổ chức làm bản báo cáo thành tích nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp. Xét duyệt tại Xét duyệt tại cấp cơ sở Hội đồng TĐKT Cơ quan tổ 2. cấp cơ sở chức quản lý xét duyệt hồ sơ trình Bộ GTVT . 3. Ă Ă 1 9 . A Giải quyết Giải quyết thủ tục Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ Tên bước thủ tục Mô tả bước sơ xét duyệt quyết định khen thưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu Cờ 1. Thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải . Biên bản họp và Biên bản bỏ phiếu kín lựa chọn của Hội đồng Thi đua 2. - Khen thưởng cấp trình Bộ. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng có xác nhận của 3. cấp trình . Số bộ hồ sơ 02 bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN