TAILIEUCHUNG - Chế độ bảo hiểm, tiền lương khi chuyển công tác?

Nghị định 116/2003/NĐ-CP quy định: Người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện chế độ thử việc, trừ những người đã làm việc ở các cơ quan, đơn vị nhà nước có cùng chuyên môn với ngạch được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp. Thời gian thử việc đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần đầu được quy định như sau: a) Đối với viên chức loại A: thời gian thử việc là 12 tháng (riêng bác sĩ là 9 tháng); b) Đối với viên. | Chế độ bảo hiểm tiền lương khi chuyển công tác Nguồn Nghị định 116 2003 NĐ-CP quy định Người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện chế độ thử việc trừ những người đã làm việc ở các cơ quan đơn vị nhà nước có cùng chuyên môn với ngạch được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp. Thời gian thử việc đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần đầu được quy định như sau a Đối với viên chức loại A thời gian thử việc là 12 tháng riêng bác sĩ là 9 tháng b Đối với viên chức loại B thời gian thử việc là 6 tháng c Đối với viên chức loại C thời gian thử việc là 3 tháng. Về Chế độ 1. Trong thời gian thử việc người tốt nghiệp đạt trình độ chuẩn theo quy định được hưởng 85 bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng nếu có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85 lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng nếu có học vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85 lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. 2. Những người sau đây trong thời gian thử việc được hưởng 100 lương và phụ cấp nếu có của ngạch tuyển dụng a Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo b Người được tuyển dụng làm việc trong các ngành nghề độc hại nguy hiểm c Người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đội viên thanh niên xung phong đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. 3. Đối với người thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và của đơn vị. 4. Viên chức được cơ quan phân công hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 30 mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn thử việc. 5. Thời gian thử việc không được tính vào thời gian xét nâng bậc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN