TAILIEUCHUNG - Giấy phép khai thác kỹ thuật mặt đất (Giấy phép cho nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, trang bị, thiết bị tại khu bay)

Tham khảo tài liệu 'giấy phép khai thác kỹ thuật mặt đất (giấy phép cho nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, trang bị, thiết bị tại khu bay)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giấy phép khai thác kỹ thuật mặt đất Giấy phép cho nhân viên điều khiển vận hành phương tiện trang bị thiết bị tại khu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay Cục HKVN. Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 75 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Giấy phép hành nghề cho thành viên tổ bay kiểm soát viên không lưu và nhân viên chuyển ngành Giấy phép khai hàng không thác kỹ thuật mặt Cấp lân đâu cấp lại lân đất Giấy phép cho - Sát hạch để cấp giấy phép năng nhân viên điều 1. khiển vận hành Quyết định số định cho kiểm soát viên không lưu 69 2006 QĐ-an ninh hàng không tiếp viên nhân BTC. phương tiện trang viên kỹ thuật chuyên ngành và các bị thiết bị tại khu nhân viên chuyên ngành hàng bay không khác Lý thuyết Cấp lân đâu lân Thực hành lân Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Tổ chức Cá nhân nộp hồ sơ tại Cục Hàng không Việt 1. đề nghị Nam CỤc HKVN tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thẩm định trên cơ Quá trình sở đó quyết định hướng giải quyết. Nếu chấp thuận Cục 2. giải quyết HKVN sẽ ký Giấy phép khai thác kỹ thuật mặt đất cho nhân viên hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN