TAILIEUCHUNG - Công văn 1110/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1110/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 1110/BXD-KTXD V/v: Thực hiện TT số 05/2009/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Trả lời Văn bản số 151/SXD-QLXD ngày 11/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về thực hiện mức lương tối thiểu mới theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng (vùng IV là vùng có mức lương tối thiểu thấp nhất và bằng mức lương tối thiểu chung là đồng/tháng) áp dụng từ ngày 01/01/2009 đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung là đồng/tháng) áp dụng từ ngày 01/5/2009 đối với các đối tượng thực hiện từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm. Vì vậy, việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD đã bao gồm mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu chung là phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về áp dụng mức lương tối thiểu mới tại địa phương theo quy định./. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, Viện KTXD, Vụ KTXD, M5. TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.