TAILIEUCHUNG - Công văn 809/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Công văn 809/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | BỘ XÂY DỰNG -------------- Số 809 /BXD-KTQH V/v đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1817/UBND-VP ngày 31/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng tàu đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 235/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 thì “Trung tâm hành chính, văn hoá, dịch vụ thương mại, du lịch của thành phố ( 90 ha) bố trí khu vực Bãi Trước nối với đường 51B”. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và xu hướng phát triển hiện nay của Thành phố, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ vị trí trung tâm hành chính – chính trị của thành phố Vũng Tàu về khu vực phát triển trung tâm đô thị mới tại phường 11. Đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm rõ ranh giới, quy mô khu vực dự kiến bố trí trung tâm hành chính – chính trị mới tại phường 11 cũng như việc chuyển đổi chức năng khu vực quy hoạch trước đây theo Điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu triển khai. Nơi nhận: - Như trên - Lưu VP, Vụ KTQH KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Cao Lại Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.