TAILIEUCHUNG - Công văn 1953/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn 1953/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc Số VPCP-KTN Hà Nội ngày thảng 3 năm 2009 V v phê duyệt QHCT trong Khu kinh tế Đinh Vũ-Cát Hài CỐNG THÔNG CÔNG VÃN ĐẾN Số . . . . 5. - KÍnh chuyên . Uỷ ban nhân dân thành phổ Hải Phòng. Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phổ Hải Phòng văn bản số 05 TTr-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2009 ý kiến của Bộ Xây dựng công văn số 423 BXD-KTQH ngày 20 tháng 3 năm 2009 về việc phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành phố Hải Phòng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau Đồng ý Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng lập phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Đình Vũ và Khu công nghiệp -đô thị Bến Rừng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷ ban nhân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết thực hiện. . Nơi nhận - Như trên - TTg CP PTTg Hoàng Trung Hải - Bộ Xây dựng - Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - VPCP BTCN PCN Văn Trọng Ly - Cổng TTĐT các Vụ KTTH ĐP - Lưu VT KW 3bj Nghía . KT. Bộ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM Văn Trọng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.