TAILIEUCHUNG - Công văn 808/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 808/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thanh toán khối lượng xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG ------------ Số: 808 /BXD- KTXD V/v: Thanh toán KLXD công trình CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Công ty Xây dựng Hoàng Vân Trả lời Văn bản ngày 20/4/2009 của Công ty Xây dựng Hoàng Vân- tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện định mức, thanh toán khối lượng xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan; Đối với công tác đắp đất nền đường theo mã hiệu định mức tại Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản đã bao gồm việc bóc bỏ lớp cỏ, đất hữu cơ phong hoá trước khi đắp có chiều dày rất mỏng; Trường hợp công tác đào đất hữu cơ đã được xác định khối lượng ngay từ ban đầu theo hồ sơ thiết kế và đã được ghi trong hợp đồng ký kết giữa các bên thì khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá quy định trong hợp đồng là cơ sở cho việc thanh toán. Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Công ty Xây dựng Hoàng Vân liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.