TAILIEUCHUNG - Công văn 494/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 494/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400 | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số 494 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; - Các Tổng công ty nhà nước; Ngày 09/02/2009 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 174/TTg-KTN giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theo cơ chế 797-400, tiếp theo công văn số 223/BXD-KTXD ngày 20/02/2009 của Bộ Xây dựng, ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 718/EVN-ĐT ngày 10/3/2009. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau: Hiện nay Nhà nước không quy định bắt buộc về tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hợp đồng chờ quyết toán khi dự án hoàn thành. Đối với dự án thực hiện theo cơ chế 797–400 nếu trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu đã thoả thuận và ký kết trong hợp đồng giữ lại tỷ lệ 5% để chờ quyết toán khi dự án hoàn thành thì các bên thương thảo lại mức tỷ lệ giữ lại nhưng không được lớn hơn 3% giá trị hợp đồng, chỉ giữ lại ở giai đoạn cuối của thời gian thực hiện hợp đồng. Giá trị giữ lại chờ quyết toán được xử lý như sau: 1. Trong khoảng thời gian quyết toán hợp đồng theo quy định thì giá trị giữ lại chờ quyết toán không tính lãi xuất. 2. Ngoài thời gian quyết toán theo quy định thì giá trị giữ lại được tính lãi suất nếu lỗi chậm quyết toán do chủ đầu tư. Trường hợp chậm quyết toán do lỗi của nhà thầu thì giá trị giữ lại không được tính lãi suất. Căn cứ hướng dẫn trên, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Lưu VP, Vụ KTXD, . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.