TAILIEUCHUNG - Tài liệu hướng dẫn Cách sử dụng giới từ

Cách sử dụng giới từ · During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) · From = từ · Out of=ra khỏi | Cách sử dụng giới từ During trong suốt hoạt động diễn ra liên tục From từ to đến time đôi Out of ra khỏi date mới work thất question không order hỏng into vào By động từ chỉ chuyển động by đi ngang qua walk by the library động từ tĩnh by ở gần your books are by the window by thời gian cụ thể trước lúc cho đến lúc hành động cho đến lúc đó phải xảy ra by phương tiện giao thông đi bằng by then cho đến lúc đó dùng cho cả QK và TL by way of theo đường. via by the way một cách tình cờ ngẫu nhiên by the way by the by nhân đây nhân tiện by far so sánh thường là so sánh bậc nhất dùng để nhấn mạnh by accident by mistake tình cờ ngẫu nhiên In bên trong In month year In time for In good time for Đúng giờ thường kịp làm gì hơi sớm hơn giờ đã định một chút In the street dưới lòng đường In the morning afternoon evening In the past future trước kia trong quá khứ trong tương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.