TAILIEUCHUNG - Công văn 972/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 972/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu thi công xây lắp các dự án thuỷ lợi cấp bách của tỉnh Bắc Ninh | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số TTg-KTN TT V . -ù. L . Hà Nội ngày sỉĩ tháng 6 năm 2009 V v chi định thâu thi công . o z o xây lắp các dự án thủy lợi cấp bách của tỉnh Bắc Ninh CONG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CÔNG VAjĨ VỈf gửl . Kinh chuyên . ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Nính công văn số 545 UBND-NN ngày 13 tháng 4 năm 2009 công văn số 777 UBND-NN ngày 13 tháng 5 năm 2009 ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 3672 BKH-QLĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009 về việc chỉ định thầu thi công xây lắp các dự án thủy lợi cấp bách của tỉnh Bắc Ninh Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. Đồng ý ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh áp dụng chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án sau - Gói thầu nạo vét và cải tạo các công trình trên sông Thứa và sông Lường thuộc Dự án nạo vét và cải tạo các công trinh trên sông Thứa và sông Lường hệ thống Nam Đuống . - Gói thầu xây lắp khu đầu mối trạm bom gói thầu cải tạo kênh tiêu và xây dựng các công trình trên kênh thuộc Dự án xây dựng trạm bom Hán Quàng. - Gói thầu nạo vét sông Ngụ gói số 1 2 và 3 thuộc Dự án nạo vét sông Ngụ. - Gói thầu lắp đặt 8 tổ máy bom gói thầu cải tạo bể hút và kênh dẫn thuộc Dự án cải tạo nâng cấp khu đầu mối trạm bom Trịnh Xá. 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định. . Nơi nhận - Như trên - Thủ tướng - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng - VPCP BTCN PCN Văn Trọng Lý Cổng TTĐT Các Vụ TH ĐP - Lưu VT KTN 4 Thường. V4 KT. THỦ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.