TAILIEUCHUNG - Công văn 70/BXD-QL của Bộ Xây dựng

Công văn 70/BXD-QL của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 70/BXD-QLN V/v : Báo cáo tình hình cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: các Sở Xây dựng Tại mục phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định: “ Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và tổng hợp danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá. Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu), Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo kết quả cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá về Bộ Xây dựng (theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng) để tổng hợp danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá trên toàn quốc và đăng trên trang web của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam”. Nhưng đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của Quý Sở. Để phục vụ công tác quản lý các cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá trên toàn quốc, Bộ Xây dựng yêu cầu Quý Sở báo cáo kết quả cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá từ năm 2008 đến 31/5/2009 theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp đăng trên trang web của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Đề nghị Quý Sở khẩn trương báo cáo theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, QLN (2B). TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hà Danh sách các Sở Xây dựng chưa có báo cáo về kết quả cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản trên toàn quốc từ năm 2008 đến 31/5/2008 1. An Giang 15. Hà Nam 29. Quảng Ngãi 2. Bắc Cạn 16. Hà Tĩnh 30. Quảng Trị 3. Bắc Giang 17. Hải Dương 31. Sơn La 4. Bắc Ninh 18. Hải Phòng 32. Tây Ninh 5. Bình Định 19. Hậu Giang 33. Thái Bình 6. Bình Phước 20. Hoà Bình 34. Thái Nguyên 7. Bình Thuận 21. Hưng Yên 35. Thanh Hoá 8. Cà Mau 22. Lai Châu 36. Tp Hồ Chí Minh 9. Cao Bằng 23. Lào Cai 37. Trà Vinh 10. Cần Thơ 24. Nam Định 38. Tuyên Quang 11. Đănk Nông 25. Ninh Bình 39. Vĩnh Phúc 12. Điện Biên 26. Phú Thọ 40. Yên Bái 13. Gia Lai 27. Phú Yên 14. Hà Giang 28. Quảng Bình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.