TAILIEUCHUNG - Công văn 813/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 813/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng | BỘ XÂY DỰNG ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 813/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 484 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 161/KH ngày 23/3/2009 của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 484 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký và các qui định của Nhà nước có liên quan. Theo đó, khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các gói thầu thực hiện theo phương thức đấu thầu nếu trong hồ sơ hợp đồng có điều khoản có giảm giá thì khi lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung cũng giảm giá tương ứng. Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 484 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện. Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.