TAILIEUCHUNG - Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP | CÔNG VĂN CủA Bộ TàI CHíNH Số 345/TC/TCDN NGàY 09 THáNG 01 NĂM 2004 Về VIệC ƯU ĐãI Về TIềN THUÊ ĐấT ĐốI VớI DOANH NGHIệP NHà NƯớC Cổ PHầN HOá THEO NGHị ĐịNH Số 44/1998/NĐ-CP Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Căn cứ công văn của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố và một số công ty cổ phần đề nghị xem xét điều chỉnh việc thực hiện ưu đãi về tiên thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 98/2002/TT-BTC cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Đối với các Công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư rong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp không làm thủ tục cấp giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư) và mức xác định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) và mức xác định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) cho thời gian còn lại. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.